MKB Fördjupad översiktsplan nordvästra Väsby

Kontakt: Anna Seffel, 08 525 201 06
Kund: Upplands Väsby kommun
År: 2012

Upplands Väsby kommun vill expandera tätorten västerut mot Mälaren och redogör för sina visioner i en fördjupad översiktsplan.

Förslaget är strategiskt viktigt för tätortens utveckling, men innebär samtidigt konflikter med Järvakilen i den regionala grönstrukturen. Miljöbedömningen har genomförts som en del av planprocessen från samrådsversion till utställningsversion. Miljökonsekvensbeskrivningen fokuserar på biologisk mångfald, kulturmiljö och naturrekreation.

För att beskriva hållbarheten användes verktyget "Värderosen".

 

 

Inom arbetet med den fördjupade översiktsplanen för nordvästa Väsby utförde Ekologigruppen även:

  • Kvalitetsprogram för grönområden
  • Hållbarhetsprogram för bl.a. sociala kvalitéer, energi och kretsloppsmodeller
adress