MKB för Nykvarns översiktsplan

Kontakt: Anna Seffel, 08 525 201 06
Kund: Nykvarn kommun
År: 2013

Miljökonsekvensbeskrivning av Nykvarns kommuns översiktsplan.

Uppdraget omfattade avgränsning av MKB samt framtagande av MKB för ÖP. MKB-arbetet pågick parallellt med arbetet med översiksplanen för att styra denna i mer hållbar riktning. MKB innehöll tematiska beskrivningar och bedömningar av planens strategier, ekosystemtjänster, fritid, kultur och turism, biologisk mångfald och geologi, vattenmiljö samt hälsa & säkerhet. MKB innehöll även en hållbarhetsanalys med verktyget värderosen, där bl.a. sociala och ekonomiska delar ingår. Bedömning av barnkonsekvenser ingick som en särskild del av hållbarhetsbedömningen.

 

adress