Miljöbedömning Förbifart Stockholm

Kontakt: Per Collinder, 08 525 201 19
Kund: Trafikverket
År: 2012

Miljökonsekvensbeskrivning som del i miljömålsprövning för Förbifart Stockholm.

Bedömning av konsekvenser för natur och friluftsvärden på grund av den påverkan som Förbifarten kommer att medföra i Hansta, Grimsta och Sätraskogens naturreservat samt Igelbäckens kulturreservat. Viktiga frågor har varit grundvattensänkning, bullerpåverkan, hamnverksamhet och ianspråkstagande av mark. Konsekvenserna relateras till reservatens bevarandevärden och reservatsföreskrifter.

Sätraåns flöde kan påverkas av grund-vattensänkningen. Som kompensation planeras rent dränvatten från Förbifarten att tillföras.

adress