Slutförvar av kärnbränsle i Forsmark

Kontakt: Per Collinder, 08 525 201 19
Kund: Svensk kärnbränslehantering
År: 2010

MKB för bortledande av grundvatten från slutförvarsanläggningen i Forsmark.

Som en del av MKB bedömdes grundvatten-sänkningens påverkan på Natura 2000 området Kallriga. De delar av Natura 2000 området som berörs av sänkningen består av naturtyperna örtrik barrskog och starrkärr (lagun). Konsekvens-bedömningen utfördes genom att jämföra grundvattennivåer och modellerad grundvattensänkning med naturtypernas och ingående arters känslighet. Sammantaget bedömdes Natura 2000-området inte skadas eller utsättas för en betydande störning.

 

Du hittar hela rapporten här!

adress