Grundvattensänkning och känsliga arter

Kontakt: Per Collinder, 08 525 201 19
Kund: Svensk kärnbränslehantering AB
År: 2011

 

Artskyddsförordningsansökan för slutförvar av kärnbränsle.

I Forsmark planeras en anläggning för förvaring av utbränt kärnbränsle, ett av Sveriges största industriprojekt. Genom den grundvattensänkning som blir följden av tunnelsystemet kommer mycket värdefulla våtmarker med flera arter som är skyddade enligt artskyddsförordningen att påverkas. För att klara de krav som lagstiftningen sätter upp har Ekologigruppen tagit fram en åtgärdsplan för hur man på konstgjord väg skall kunna höja grundvattennivåer i de mest värdefulla våtmarkerna för att säkerställa våtmarkernas ekologiska funktion.

adress