TILLSTÅND/DISPENSER ENLIGT ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN M.M.

Projekt och planer som påverkar naturmiljöer har blivit alltmer reglerade av lagstiftning och det räcker inte längre med att göra bedömningar om ändamålen med ett visst projekt eller plan motiverar förlust av naturvärden. Dispenser och tillstånd krävs ofta, och dessa måste hanteras i särskild ordning för att processen ska flyta bra. Inte sällan krävs också förändringar i projektet med anledning av lagstiftningskrav.

Ekologigruppen har stor erfarenhet av att lotsa och anpassa projekt med hänsyn till t.ex:

  • Dispensansökan enligt artskyddsfördningen
  • Dispensansökan från biotopskydd
  • Dispens och tillstånd enligt lagen om markavvattning
  • Strandskyddsutredningar
  • Ansökan om vattenverksamhet
Kontakt: Per Collinder, 08 525 201 19
adress