Våtmark i Grönvreten

Kontakt: Per Collinder, 08 525 201 19
Kund: Järfälla kommun
År: 2010

 

Artskyddsförordningsansökan Grönvreten.

I Järfälla har arbetet med en detaljplan stött på problem när en skog med den fridlysta mossan grön sköldmossa påträffats mitt i området. Ekologigruppen har utrett förutsättningarna att flytta mossan, som växer på ved, till en våtmark som ligger bättre till. Genom att säkerställa att artens bevarandestatus blir lika bra eller bättre kan dispens från artskyddsförordningen erhållas. Dessutom har ett underlag för dispens enligt lagen om markavvattning tagits fram.

adress