LANDSKAPSPLANERING

En god landskapsplanering handlar om att skapa förutsättningar för en resurseffektiv markanvändning och undvika beslut som får oåterkalleliga effekter i landskapet. Ekologigruppen arbetar kontinuerligt med att utveckla metoder för en tydlig bedömning av landskapets värden, vad gäller sociala naturvärden samt biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster.

Med vår unika sammansättning av kompetenser tar vi vara på landskapets helhetsvärden, helt enligt den europeiska landskapskonventionen. I våra utredningar arbetar vi med ett jämställdhetsperspektiv och strävar efter att beskriva kvaliteter för alla åldersgrupper.

Vi arbetar med:

  • Grönstrukturplanering
  • Planering för vindkraftsetableringar
  • Rekreations- och tillgänglighetsutredningar
Kontakt: Anna Maria Larson
08 525 201 07
adress