Landskapsanalys Brobänken

Kontakt: Anna Seffel, 08 525 201 06
Kund: Tyresö kommun
År: 2012

 

Analys av landskapets karaktär och naturvärden i samband med detaljplaneläggning av fritidshusområde.

Brobänken på Brevikshalvön består idag av ett fritidshusområde där många av tomterna utgörs av kuperad skogsmark och strandnära branter. Allt fler flyttar in permanent i området och det är viktigt att i planeringen uppmärksamma områdets värden och karaktär. Landskapsanalysen pekade bl.a. ut viktig karaktärsgivande vegetation, stråk, naturvärden och solitära träd som underlag för detaljplaneläggning av området. Analysen gav även förslag på riktlinjer och förhållningssätt som kan skrivas in i detaljplanen för att bevara de viktigaste värdena.

Pedagogiska kartor över Brobänkens vegetation och naturvärden som underlag för detaljplaneläggning

adress