Landskapsanalys Stavsnäs vinterhamn

Kontakt: Karin Görlin, 08 525 201 13
Kund: Värmdö kommun
År: 2011

 

Landskapsanalys av område i anslutning till Stavsnäs Vinterhamn.

I kommunens förslag till översiktsplan 2010 – 2030, föreslås att Stavsnäs vinterhamn ska utvecklas som regional replipunkt för skärgården. Med syftet att kartlägga värden kopplade till rekreation ska analysen fungera som underlag i arbetet med en ny detaljplan för området. Vid ett besök av området har rekreativa värden studerats dels utifrån den rekreativa strukturen, dels utifrån upplevelsevärden, funktioner och aktiviteter.

adress