Mörby landskapsanalys

Kontakt: Johan Möllegård, 08 525 201 25
Kund: Kilenkrysset
År: 2015

 

Landskapsanalys med naturvärdesbedömning och ekosystemtjänstanalys av det mycket omfattande området Mörby i Nykvarn kommun.

Inventeringen omfattade en beskrivning av landskapets upplevelsevärden, naturvärden samt landskapets förutsättningar för dagvattenhantering och övriga ekosystemtjänster. Syftet var att identifiera landskapets värden så att dessa kan bevaras och intregreras i detaljplanen för logistikcentrumet Mörby – Stockholm syd. Arbetet innefattade flera arbetsmöten med projektgruppen för anpassning av detaljplanen. Underlaget användes även som underlag för MKB-arbete.

Mörby landskapsanalys

Utsnitt av karta för ekosystemtjänster och viktiga stråk inom området.

adress