Grönytor i Upplands Väsby

Kontakt: Åsa Eriksson, 08 525 201 21
Kund: Upplands Väsby kommun
År: 2010

 

Inventering och analys av grönytor och grönstruktur i Upplands Väsby tätort.

Syftet med uppdraget var att materialet ska fungera som underlag till kommande grönplan och för uppdatering av kommunens detaljplaner. För varje grönyta beskrivs natur- och rekreationsvärden liksom hot, svagheter, styrkor och utvecklingsmöjligheter varje grönyta rymmer. Bristanalys för tillgång till olika slags grönytor samt analys av rekreativ och ekologisk grönstruktur presenterades. Materialet presenteras i en sammanfattande rapport, i en detaljerad objektsbeskrivning samt tillhörande GIS-filer.

adress