Underlag till grönplan för Lidingö stad

Kontakt: Johan Allmér, 08 525 201 11
Kund: Lidingö stad
År: 2013-2014

 

Beskrivning av områden med höga naturvärden i Lidingö stad som underlag för framtagande av grönplan.

Arbetet omfattade sammanställning av befintligt underlag, flygbildstolkning samt en kommunövergripande naturinventering och naturvärdesbedömning av kommunens grönområden samt en sammanställning av befintligt material om kommunens större sötvattensmiljöer. Förutom en rapport med beskrivning av naturvärden, naturtyper, spridningssamband, hot och förslag på åtgärder levererades även en databas med information över varje enskilt område samt GIS-skikt som presenterar områdenas geografiska läge.

Ekologiska samband på Lidingö

adress