Grönstrategi för Tyresö

Kontakt: Lena Brunsell, 08 525 201 15
Kund: Tyresö kommun
År: 2013-2014

 

Inventering av natur-, rekreations- och kulturvärden i Tyresö kommun samt framtagande av grönstrategi.

Grönstrategin och de tillhörande inventeringarna utgör underlag till kommunens kommande översiktsplan. Strategidokumentet består en inledande beskrivande del och därefter följer mål och strategier för utveckling av grönstrukturen. Texterna är kortfattade med hänvisningar till forskning och intressanta rapporter som underbygger strategierna och till i sammanhanget relevant planeringsunderlag. Målet är att grönstrategin ska vara direkt användbar i ÖP-arbetet samt lättillgänglig och intressant att läsa för både politiker, tjänstemän och kommuninvånare.

Utsnitt av grönstrukturkarta för Tyresö kommun

adress