Skötselplan för Hjorthagenparken

Kontakt: Ulrika Hamrén, 08 525 201 20
Kund: Östermalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad
År: 2013

 

Skötselplan för att gynna ädla lövträd och stärka upplevelsevärden i Hjorthagenparken.

Hjorthagenparken, med sitt centrala läge vid nya Norra Djurgårdsstaden, är ett viktigt område för rekreation och en viktig spridningslänk för ek i Nationalstadsparken. Restaureringsarbetet inleds med slyröjning och gallring bland unga ekar, för att få fram kommande generationers ekar. Nedtagna träd lämnas på plats för att öka tillgången på död ved. Som underkonsult till Grontmij kommer Ekologigruppen också att vara involverad i gestaltning och projektering av dagvattenlösningar, park- och lekmiljöer i Hjorthagenparkens nya delar.

Hjorthagenparken

Skötselplanen för Hjorthagenparken är inriktad på att stärka både natur och rekreationsvärden

adress