Rönninge by – Skavlöten naturreservat

Kontakt: Johan Allmér, 08 525 201 11
Kund: Täby kommun
År: 2012

 

Skötselplan för Rönninge by – Skavlöten naturreservat.

Rönninge by – Skavlötens naturreservat utgörs av äldre barrblandskog och kulturlandskap med ett aktivt jordbruk på gården Rönninge by. Området är uppskattat av kommuninvånarna och här finns kortare och längre stigsystem samt elljusspår. Naturreservatet har även visat sig hysa höga naturvärden knutna till de gamla barrblandskogarna och ett flertal rödlistade arter är funna i de gamla skogarna. Skötselplanen behandlar riktlinjer för skötsel av områdets natur- och rekreationsvärden.

adress