LANDSKAPSARKITEKTER FÖR DET HÅLLBARA LANDSKAPET

Ekologigruppens landskapsarkitekter arbetar för att skapa gröna, sociala mötesplatser och strävar mot en hållbar användning av vårt landskap. Med fokus på landskapets helhetsvärden kan Ekologigruppen erbjuda tjänster i linje med den europeiska landskapskonventionen, där landskapet ses som ett sammanhängande system.

Ekologigruppens landskapsarkitekter har ett tydligt ekosystemtjänstperspektiv. Genom kartläggning, analys och långsiktig planering skapar vi kunskaps- och beslutsunderlag för en resurseffektiv markanvändning som minskar oåterkalleliga effekter i landskapet.

Med Ekologigruppens unika kombination av tvärvetenskapliga kompetenser planerar vi för en hållbar utveckling av landskap i ständig förändring.

Kontakt: Anders Haglund
08 525 201 05
adress