Grönytor i Upplands Väsby

Kontakt: Åsa Eriksson, 08 525 201 21
Kund: Upplands Väsby kommun
År: 2010

 

Inventering och analys av grönytor och grönstruktur i Upplands Väsby tätort.

Materialet ska fungera som underlag till kommande grönplan och för uppdatering av kommunens detaljplaner. För varje grönyta beskrivs natur- och rekreationsvärden liksom de hot, svagheter, styrkor och utvecklingsmöjligheter varje grönyta rymmer. Vidare presenteras bristanalyser för tillgång till olika slags grönytor samt analys av rekreativ och ekologisk grönstruktur. Materialet presenteras dels i en sammanfattande rapport, dels i en detaljerad objektsbeskrivning och tillhörande GIS-filer för vardera grönyta.

adress