STRATEGISK NATURVÅRD

Ekologigruppen har lång erfarenhet av att arbeta med naturvårdsstrategiska projekt på nationell, regional och kommunal nivå. Inom Ekologigruppen finns spetskompetens inom områdena miljöövervakning, uppföljning av skyddade områden, Art- och Habitatdirektivet (Natura 2000), skötsel och förvaltning av naturtyper, utveckling av samverkansplaner samt områdesskydd. Vår kompetens sträcker sig över alla typer av land- och vattenmiljöer. Detta gör att vi kan åta oss ett brett fält av uppdrag inom strategisk naturvård.

Vi genomför:

  • Miljöövervaknings- och uppföljningsprogram
  • Uppföljning och miljöövervakningsuppdrag
  • Strategier för bevarande och skötsel av naturtyper
  • Kommunala naturvårdsplaner och program
  • Regionala och kommunala grönstrukturplaner
  • Åtgärdsprogram för naturtyper och arter
  • Samverkansplaner för värdefulla områden
Kontakt: Anders Haglund, 08 525 201 05
adress