Reservatsutredning av Hagby-Mörtsjöområdet

Kontakt: Lena Brunsell, 08 525 201 15
Kund: Täby kommun
År: 2014

Ekologigruppen har på uppdrag av Täby kommun utrett förutsättningarna för bildandet av ett tätortsnära naturreservat i Hagby- Mörtsjöområdet.

Under reservatsutredningen bidrog Ekologigruppen med expertkunskap genom att specificera och analysera områdets värdefulla naturtyper samt värden för rekreation och friluftsliv. En analys av ett eventuellt naturreservats konsekvenser för det rörliga friluftslivet genomfördes också.

Utifrån framtaget underlag utarbetade Ekologigruppen förslag på geografisk avgränsning för ett naturreservat, samt syfte och bestämmelser för området. Ekologigruppen gav även förslag på inriktning av framtida skötsel och förvaltning av området.

Mörtsjön

adress