EXPERTIS INOM BIOLOGI OCH EKOSYSTEM

Ekologigruppen älskar natur! Det var där allting började när vi bildades 1988. Vi erbjuder olika tjänster med målet att identifiera, värdera och utveckla värdefulla naturområden och arter. Med såväl bred som djup kunskap om biologisk mångfald, ekologiska spridningssamband och ekosystemtjänster, samt expertkunskap om olika artgrupper och skydd av värdefull natur, arbetar vi med allt från artinventeringar och naturvärdesbedömning till skötselplaner och strategisk naturvård.

I våra uppdrag arbetar vi med digitala underlag såsom databaser och GIS-baserade kartor, såväl efter skräddarsydda upplägg som enligt befintlig metodik. En långsiktigt hållbar samhällsutveckling förutsätter en medvetenhet om naturens värden, ekosystemtjänster och en god förvaltning av jordens resurser. Ekologigruppen tar fram sådan kunskap.

Kontakt: Anders Haglund
08 525 201 05

adress