Gröna strategier för Hammarbyskogen

Kontakt: Ulrika Hamrén, 08 525 201 20
Kund: Stockholm stad, Exploateringskontoret
År: 2013-2015

Framtagande av gröna strategier i samband med detaljplaneläggning av ny bebyggelse i en värdefull natur- och rekreationsmiljö.

I samband med stadsutvecklingen i Hammarbyhöjden i Stockholm har Ekologigruppen tagit fram gröna strategier för att hantera grönytors olika funktioner för ekologiska och sociala värden. Strategierna hanterar funktioner så som bevarande av livsmiljöer för arter och spridningssamband, ekosystemtjänster, samt människors rörelse i grönområden, möjlighet till möten och säkerställandet av tillgång till rekreation.

adress