Plan för jordbruksmark i Sigtuna

Kontakt: Hillevi Eklund, 08 52 52 01 09
Kund: Sigtuna kommun
År: 2015

 

Tematiskt tillägg till översiktsplan för jordbruksmarken i Sigtuna kommun.

Kommunövergripande kartläggning av jordbruksmark med syftet att förbättra hantering av denna i kommunens fysiska planering. Kartläggningen omfattade kartläggning av befintlig jordbruksmark, potentiell jordbruksmark, jordbruksmark med värden för natur- och kulturmiljö samt särskilt värdefulla jordbrukslandskap. Planen rymmer riktlinjer för fysisk planering kopplat till jordbruksmark och en metodik för hur kommunen kan möta miljöbalkens bestämmelser för jordbruksmark genom att definiera väsentligt samhällsintresse.

Jordbruksmark

Med en tydlig plan för jordbruksmarken stärks förutsättningarna för att bevara dess värden.

adress