BREEAM-SE, Miljöcertifiering av byggnader

Ekologigruppen arbetar med den del av certifieringssystemet som omfattar markanvändning och ekologi (LE-avsnittet) och har haft rollen som ”suitable qualified ecologist” i ett flertal olika projekt i Stockholm och Malmö. I dessa uppdrag ingår att beskriva historisk markanvändning, markföroreningar samt naturvärden före och efter byggnation.

Ekologigruppen har även tagit fram förslag till förbättringar i form av tillskapande av nya ekologiska värden genom gestaltning av gröna tak. Ekologigruppen erbjuder en licensierad assessor för BREEAM Commercial.

 

Läs om BREEAM-SE i vårt produktblad (pdf)!

Kontakt: Åsa Eriksson 08 525 201 21
adress