EKOSYSTEMTJÄNSTER

Ekosystemtjänster är en förutsättning för städernas hållbarhet och en viktig del av stadens klimatanpassning.

Ekologigruppen föreslår lösningar för ekosystemtjänster såsom urban odling, pollinering, dagvattenrening, flödesreglering, klimatutjämning och luftrening till kretsloppslösningar. Eftersom anspråken på städernas markytor hela tiden ökar, gestaltar Ekologigruppen mångfunktionella ytor som utför flera ekosystemtjänster och samtidigt är vacker parkmark.

På regional nivå och översiktsplanenivå arbetar vi strategiskt med ekosystemtjänsterna som en viktig del av grönstrukturen. I MKB ingår ofta bedömningar av hur projekt kan påverka ekosystemtjänsternas kapacitet, med förslag till åtgärder och nya lösningar i stadsplanering.

Produktblad för metoden (pdf).

Kontakt: Lena Brunsell
08 525 201 15
adress