Ekosystemtjänster i översiktsplan

Kontakt: Lena Brunsell, 08 525 201 15
Kund: Upplands Väsby kommun
År: 2016

Analys och utvecklingsplan för ekosystemtjänster i Upplands Väsby.
I samband med framtagandet av Upplands Väsby kommuns nya översiktsplan finns en ambition att fördjupa kunskapen om de ekosystemtjänster som finns i kommunen. Ekologigruppen har kartlagt 21 utvalda tjänster som ska integreras i planeringen i syfte att uppnå långsiktigt hållbar markanvändning. De enskilda tjänsterna har därefter vägts samman i en utvecklingsplan som ger en helhetsbild av vilka natur- och grönområden som är viktiga att bevara och utveckla samt var tjänster kan behöva tillföras. Utvecklingsplanen rymmer också strategier för hur kommunen ska arbeta för att tillvarata och utveckla ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster knutna till vatten i Upplands Väsby

Utsnitt från sammanvägd analys gällande tjänsterna dricksvatten, vattenrening och flödesreglering.

adress