HÅLLBAR STADSPLANERING

Ekologigruppen arbetar med stadsplanering, stadsutveckling och gestaltning ur ett hållbarhetsperspektiv. Med utgångspunkt i det nationella miljömålet ”god bebyggd miljö” bidrar vi till framtidens hållbara samhälle genom en god stadsplanering på alla nivåer, i allt ifrån regional planering till utformning av mångfunktionella grönytor där ekosystemtjänster har en självklar plats.

Med en kombination av stadsplanerare, landskapsarkitekter och ekologer erbjuder vi anpassade lösningar som präglas av engagemang, kreativitet och hållbar planering.

Kontakt: Krister Sernbo
08 525 201 14
adress