BIOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

Ekologigruppen har stor erfarenhet av inventering i såväl sötvatten som marina miljöer. Vi erbjuder inventeringar enligt skräddarsydda eller standardiserade metoder i våtmarker, sjöar, vattendrag och Östersjöns brackvattenmiljöer. Yngelprovfisken, nät- och elfisken, grod- och fågelinventeringar samt bottenfaunaundersökningar genomför vi på egen hand eller tillsammans med våra samarbetspartners. Via flygbildstolkning analyserar vi förekomst av strandvegetation, bryggor och andra anläggningar. Vi har expertkunskap om stormusslor.

Vi erbjuder:

  • Vegetationsinventering (i sjöar och havsvikar)
  • Provfisken
  • Bottenfaunaundersökningar
  • Inventering av stormusslor
  • Utarbetandet av övervakningsprogram
Kontakt: Johan Möllegård,
08 525 201 25
adress