Bottenfauna i Sätrabäcken

Kontakt: Karin Terä, 08 525 201 12
Kund: Upplands Bro kommun
År: 2013

 

Översiktlig inventering av bottenfauna i samband med anläggande av gångstråk längs Sätrabäcken.

Inventeringen var en del i kartläggningen av bäckens naturvärden. Naturvärdena låg sedan till grund för den skiss som togs fram inför anläggandet av gångstråket. Inventeringen utfördes med s.k. sparkprovtagning. All bottenfauna som samlades in artbestämdes till art/familj. Vid inventeringen hittades en variation av arter, exempelvis märlor, dammsnäckor, vattentrampare, dykare och inte minst signalkräftor. Provtagningen tyder på att bäcken har tämligen god vattenkvalité.

signalkräfta

Fynd av unga signalkräftor tyder på att arten föryngrar sig i Sätrabäcken.

adress