Lotorp biotopkartering

Kontakt: Karin Terä, 08 525 201 08
Kund: Strängnäs kommun
År: 2010

Biotopkartering av en strandsträcka av Mälaren vid Lotorp. Landstranden dokumenterades genom fotvandring. Vattenmiljön och bottenförhållandena inventerades genom snorkling ut till ca tre meters djup. Bottenfauna samlades in med hjälp av M43-metoden och analyserades under lupp. Resultatet diskuterades i en rapport, där även skyddsvärde och känslighet bedömdes.

Rapporten fungerar som underlagsmaterial för miljöbedömning av planerad småbåtshamn och för anpassning av planens utformning till befintliga
naturvärden.

adress