Biotopkartering av Sätrabäcken

Kontakt: Johan Möllegård, 08 525 201 20
Kund: Upplands Bro kommun
År: 2013


Biotopkartering i samband med anläggande av gångstråk längs Sätrabäcken.

Inventeringen var en del i kartläggningen av bäckens naturvärden. Naturvärdena låg sedan till grund för den skiss som togs fram inför anläggandet av gångstråket. Genom att använda biotopkarteringens metodik bedöms bäckens strukturer och förhållanden på ett standariserat sätt. Bäcken har en till synes naturlig svagt meandrande lopp, men under biotopkarteringen upptäcktes att i princip hela bäckfåran är omgrävd och endast en kort parti fanns kvar från dess naturliga sträckning.

adress