Dagvatten från byggvaruhus
- påverkan på Bällstaåns miljökvalitetsnormer

Kontakt: Johan Möllegård, 08 525 201 25
Kund: Åke Sundvall Projekt AB
År: 2013

Utredning av påverkan på Bällstaåns miljökvalitetsnormer i samband med detaljplanearbete för byggvaruhandel.

Teoretiska beräkningar kring hur den förändrade markanvändningen påverkar mängden dagvatten, föroreningshalter samt den årliga belastningen av föroreningar till Bällstaån. Dagvattenutredningens utgångspunkt är vattendirektivet samt de riktlinjer som Svenskt vatten satt upp för föroreningshalter i dagvatten. Utifrån detta bedöms vilken dagvattenlösning som lämpar sig och vilken teoretisk reningseffekt dagvattenlösningen måste ha.

 

Dagvatten Bällstaån

adress