Sätraåns historiska flöde

Kontakt: Johan Möllegård, 08 525 201 25
Kund: Trafikverket
År: 2013

Beräkning av Sätraåns ursprungliga vattenflöde i samband med kompletterande miljöutredningar inför Förbifart Stockholm.

Förändrad markanvändning inom Sätraåns avrinningsområde har medfört att allt mer av Sätraåns naturliga tillrinning har försvunnit. Medelvattenföringen är idag 1,4 l/s. Under större delen av året finns vatten endast i små, tillfälliga vattensamlingar. Genom att studera äldre kartor har Ekologigruppen kunnat avgränsa det ursprungliga avrinningsområdet. Utifrån detta beräknades Sätraåns ursprungliga flöde till 32 l/s. Beräkningarna kan användas till analys kring hur mycket vatten som behöver tillsättas ån för att återställa dess ursprunliga flöde och naturvärde.

 

Sätraån

adress