Pilotprojekt Norrviken

Kontakt: Anna Seffel, 08 525 201 06
Kund: Sollentuna kommun i samverkan med
Upplands Väsby kommun och Regionplanekontoret
År: 2011


En metodbeskrivning för åtgärdsinriktat arbete inom vattenförvaltningen.

Tillsammans med Naturvatten i Roslagen AB har Ekologigruppen tagit fram en beskrivning av vilka krav som ställs på kommunen och vilka åtgärder som behövs för att nå beslutade miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten Norrviken i Upplands Väsby kommun. Inom projektet har gränsvärdena för miljökvalitetsnormer analyserats och beräkningar gjorts av hur stora belastningsminskningar som behövs för att God ekologisk status ska kunna nås.

Ladda ner rapporten (pdf) >>>

Foto: Naturvatten i Roslagen AB

adress