Skötselplan Stångån

Kontakt: Anna Seffel, 08 525 201 06
Kund: Linköping kommun
År: 2011-2013


Skötselplan för Stångån i Linköpings kommun.

Linköping står inför omvälvande ombyggnad. Stångån, som rinner genom de centrala delarna av staden, är en viktig del för att stärka stadens attraktivitet. Syftet med skötselplanen är att utveckla de biologiska värdena samtidigt som ombyggnadsplanerna sätts i verket.  

Trots föroreningar och påverkan från mänskliga aktiviteter har Stångån höga naturvärden. Här finns de ovanliga fiskarterna asp och nissöga samt fem av Sveriges sju inhemska stormusselarter. Två av dessa, flat dammussla och äkta målarmussla, klassas som hotade på Artdatabankens rödlista.

Stångån

Att bevara och stärka åns naturvärden samtidigt som staden tillåts utvecklas har varit en viktig del av uppdraget med skötselplanen.

Deep Vision karterade åns bottentyp och djup.

 

 

Läs tidningsartikel om uppdraget på corren.se

adress