VATTENPROGRAM OCH VATTENPLANER

Genom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram ställs större krav på att vattenfrågor lyfts inom den kommunala planeringen. Ekologigruppen har kompetens och verktyg för att integrera miljökvalitetsnormer i kommunernas översikts- och detaljplaner och ta fram kommunala vattenprogram.

För att nå såväl normer inom vattenförvaltningen som miljökvalitetsmål finns ofta behov av bevarande och restaurering av vattenmiljöer. Ekologigruppen tar fram bevarandeplaner och skötselplaner för skyddad natur samt restaureringsplaner. Vi leder även samverkansprocesser, projektering och detaljplanering inför åtgärder.

Vi erbjuder:

  • Kommunala planer och vattenutredningar
  • Bevarande- och skötselplaner i skyddad natur
  • Restaureringsplaner får att nå miljömål och miljökvalitetsnormer inom vattenförvaltningen
Kontakt: Johan Möllegård, 08 525 201 25
adress