Österåkers vattenplan

Kontakt: Ulrika Hamrén, 08 525 201 20
Kund: Österåkers kommun
År: 2007-2009


Kommuntäckande vattenplan för sjöar och vattendrag i Österåkers kommun.

Österåker rymmer en mängd värdefulla sjöar och vattendrag men även en rad påverkade vattenmiljöer. Vattenplanens utgångspunkt är att uppfylla kraven i vattendirektivet samt miljömål på nationell och lokal nivå. Informationen i vattenplanen redovisas framförallt i GIS-skikt och pdf-filer. GIS-skikten innehåller inventerade sjöar och vattendrag med bedömningar av naturvärden samt ekologisk och kemisk status. Pdf-filerna, som kan kopplas till objekten, redovisar mer omfattande information inklusive miljöproblem och åtgärdsförslag.

Utfördes tillsammans med Naturvatten i Roslagen AB.

adress