Handbok för skötsel av vägdagvattendammar

Kontakt: Anna Seffel, 08 525 201 06
Kund: Trafikverket
År: 2015


Handbok för inspektion och skötsel av Trafikverkets vägdagvattendammar.

Handboken är uppdelad i en informationsdel och en instruktionsdel. Informationsdelen ska ge djupare förståelse för reningsprocessen i dammarna. Instruktionsdelen ger tydlig vägledning för hur dammarna bör skötas för att behålla sin renande funktion. Handboken rymmer även information kring hur dammarnas sediment bör hanteras, samt hur man kan ta hänsyn till biologisk mångfald m.m. Handboken är målgruppsanpassad och riktar sig främst mot entreprenörer som ansvarar för skötseln av dammarna.

Skötsel av dagvattendammar
adress