Salamanderhotell i Bålsta

Kontakt: Fredrik Engdahl, 08 525 201 31
Kund: Håbo kommun
År: 2015


Anläggning av övervintringslokaler, s.k. salamanderhotell, för större vattensalamander i samband med planering av Dragets industriområde.

Då större vattensalamander skyddas enligt artskyddsförordningen kräver detaljplanearbetet åtgärder för s.k. ekologiskt kontinuitet för att säkerställa den lokala populationen av arten. Salamanderhotellen anläggs intill befintliga dammar där större vattensalamander observerats. Salamanderhotell är högar med sten, stockar och förna som täcks av ett moränlager. Högarna ska möjliggöra övervintring med skydd från frost och regn och gynnar även andra arter av groddjur.

 

 

Salamanderhotell

En ny övervintringsplatsför salamandrar, s.k. salamanderhotell

adress