KUST- OCH HAVSPLANERING

Ekologigruppen erbjuder stöd i att ta fram underlag och metoder för att inkludera vattenmiljöer och anspråk på marina områden i kommunernas översikts-, kust- och havsplanering. Planering av vattenområden medför ofta behov av nya underlag som t.ex. bedömning av marina naturvärden och beskrivning av risker och påverkansfaktorer.

Arbete med integrerad kustzonsförvaltning (ICZM) kräver samarbete över sektorer, mellan kommuner och lokala aktörer samt samordning av olika lagreglerade förvaltningsverktyg. Ekologigruppen erbjuder effektiva metoder och processtöd för att genomföra plan- och samverkansprocesser i komplexa områden med många aktörer.

Vi utför:

  • Naturvärdesbedömningar
  • Sammanställning av kunskapsunderlag
  • Samverkansplaner för värdefulla områden
Kontakt: Ulrika Hamrén, 08 525 201 20
adress